محصورسازی دستگاه هواساز بسته‌بندی

خلاصه اطلاعات پروژه


کارفرما
شرکت داروسازی امینexternal-link-icon
موضوع
تامین مصالح و ساخت یک باب ساختمان دستگاه هواساز بسته‌بندی
محل اجرا
پروژه محصورسازی دستگاه‌های هواساز بسته‌بندی واقع در شرکت داروسازی امین
مساحت ساختمان
حدود ۷۰ مترمربع
مدت اجرا
۴۰ روز کاری
تاریخ پایان پروژه
سال ۱۳۹۴