شبیه‌سازی فرایند اسیدشویی

خلاصه اطلاعات پروژه


کارفرما
شرکت فولاد مبارکهexternal-link-icon
موضوع
توسعه نرم‌افزار پيش‌بينی ضخامت و ساختار پوسته تشکيلی بر سطح نوار فولادی حین و پس از عملیات نورد داغ به منظور بهبود عملکرد فرایند اسیدشویی از طریق پیش‌بینی سرعت فرایند و میزان ازدیاد طول ورق در عملیات Stretch Leveler
مدت اجرای پروژه
حدود ۱۸ ماه
تاریخ پایان پروژه
سال ۱۳۹۱

چکیده


در نورد داغ تختال، پوسته اکسیدی از مراحل آغازین فرایند تولید تشکیل می‌شود. از آنجا که زدودن کامل پوسته از سطح تختال در خطوط نورد داغ امکان‌پذیر نمی‌باشد، به منظور زدودن پوسته اکسیدی از سطح ورق تولیدی، عملیات اسیدشویی انجام می‌پذیرد. در هر صورت، پوسته اکسیدی باعث ایجاد عیوبی بر سطح ورق می‌گردد و موجب لطمه دیدن محصول نهایی می‌گردد.

در سالهای اخیر، بسیاری از خطوط نورد داغ تختال به سامانه بازرسی و تشخیص عیوب سطحی ورق مجهز شده است، اما استفاده از این تجهیزات مستلزم صرف هزینه بسیار می‌باشد. به منظور پیش‌گیری از بروز این قبیل عیوب و نیز بهینه‌سازی عملکرد عملیات اسیدشویی، درک چگونگی تشکیل و آرایش فازهای مختلف پوسته اکسیدی حین عملیات نورد داغ تختال از اهمیت بسزایی برخوردار است.

با تهیه نرم‌افزاری به منظور پیش‌بینی چگونگی تشکیل پوسته در خطوط نورد داغ تختال، امکان پیش‌بینی ضخامت و ساختار پوسته اکسیدی تشکیلی بر سطح ورق بدون نصب تجهیزات بازرسی ممکن می‌شود. نتایج حاصل از این نرم‌افزار مبنایی برای سامانه کنترل عملیات اسیدشویی می‌باشد. به این ترتیب با تنظیم پارامترهای عملیات اسیدشویی (شامل میزان ازدیاد طول در عملیاتStretch Leveler غلظت، دما و سرعت)، کیفیت سطحی مناسب محصول را تضمین کرد.

نرم‌افزار zoda


zoda

ایده پروژه «توسعه نرم‌افزار پيش‌بينی ضخامت و ساختار پوسته تشکيلی بر سطح نوار فولادی حین و پس از عملیات نورد داغ به منظور بهبود عملکرد فرایند اسیدشویی از طریق پیش‌بینی سرعت فرایند و میزان ازدیاد طول ورق در عملیات Stretch Leveler» منجر به طراحی، اجرا و پیاده‌سازی نرم‌افزار zoda گردیده است.

قابلیت‌‌های نرم‌افزار zoda
  • پیش‌بینی تغییرات دمایی سطح و لایه‌های میانی ضخامت ورق فولادی در مراحل پایانی عملیات نورد داغ
  • پیش‌بینی ضخامت و ساختار پوسته اکسیدی تشکیل شده بر سطح ورق فولادی در پایان عملیات نورد داغ
  • تعیین سرعت بهینه اسیدشویی

نرم‌افزار zoda

گزارش‌های پروژه