پروژه‌های اجرایی

نصب سقف عرشه فولادی ساختمان مدیریت

steel-deck طراحی و نصب سقف عرشه فولادی ساختمان مدیریت شرکت سیمان اصفهان

محصورسازی دستگاه هواساز بسته‌بندی

sandwich-panel تامین مصالح و ساخت یک باب ساختمان دستگاه هواساز بسته‌بندی در شرکت داروسازی امین

نصب سازه فلزی وال‌پست

steel-beamساخت، نصب و اجرای سازه فلزی وال‌پست‌های مربوط به اجرای دیوارچینی ساختمان پروژه تولید ظروف دارویی پلی‌اتیلن کارخانجات داروسازی فارابی